Mon
09/25
 TOKYO
08:01
            
Tsubasa
ayu-004-tsubasa-09-336

Big Toy Time

22nd Aug, 13

Tsubasa

* * * * * * * *    

Rating: 8.5/10

ayu-004-tsubasa-08-336

Handcover Lover

2nd Aug, 13

Tsubasa

* * * * * * *      

Rating: 7.5/10

ayu-004-tsubasa-07-336

Tape, Gag, Tickle!

12th Jul, 13

Tsubasa

* * * * * * ½      

Rating: 6.5/10

ayu-004-tsubasa-06-336

Buzzing All Over

25th Jun, 13

Tsubasa

* * * * * *        

Rating: 6/10

ayu-004-tsubasa-05-336

Riding Demonstration

9th Jun, 13

Tsubasa

* * * * * * * *    

Rating: 8/10

ayu-004-tsubasa-04-336

Bikini Vibrator

24th May, 13

Tsubasa

* * * * * * * *    

Rating: 8.5/10

ayu-004-tsubasa-02-336

Fish Sausage Suck

1st May, 13

Tsubasa

* * * * * * * *    

Rating: 8/10

ayu-002-tsubasa-06-000-thumbnail

Toy Tickle

4th Apr, 13

Tsubasa

* * * * * * ½      

Rating: 6.5/10

ayu-002-tsubasa-os-336

Offshot

28th Mar, 13

Tsubasa

* * * * * * *      

Rating: 7/10

ayu-002-tsubasa-05-336

Sneaky Hands

1st Mar, 13

Tsubasa

* * * * * * ½      

Rating: 6.5/10